Tietosuojaseloste


Tämä on yrityksemme KT-Saneeraus Oy:n henkilötietolain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 05.06.2020.


Rekisterin nimi

KT-Saneeraus Oy asiakas- ja henkilötietorekisteri.

Kotisivuilla käyneistä ei kerätä tietoja.


Rekisterin pitäjä

KT-Saneeraus Oy

Juurakkotie 18

37150 Nokia

0691646-6


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juha Taipale

juha.taipale@kt-saneeraus.fi


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena asiakassuhteiden hoitaminen ja hallinnointi. Asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on myös yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteiden ylläpito ja markkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakkuussuhteen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden ja henkilöstön antamat tiedot. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

KT-Saneeraus Oy ei luovuta asiakas- ja henkilötietoja ulkopuolisille.

Asiakassuhteen niin vaatiessa tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan

lainsäädännön velvoittamissa rajoissa.


Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin

ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta.

Rekisteriä käyttävät vain KT-Saneeraus Oy:n asiakas- ja henkilöstöasioista vastaavat henkilöt.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. ATK:lla käsiteltävien tietojen osalta tiedot on suojattu

ulkopuolisilta tietokantoihin, missä vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana.


Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot,

oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai puutteellisen tiedon täydentämistä, sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa ja tietosuoja-asetuksessa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).